شرايط عمومی بيمه های عمر و تشكيل سرمايه

شرايط عمومی بيمه های عمر و تشكيل سرمايه

بيمه عمر و سرمایه گذاری بيمه رازي
يكي از ممتازترين و جامع ترين بيمه نامه هاي عمر در شركت بيمه رازي با نام طرح طلوع به هموطنان عزيز ارائه مي گردد . اين بيمه نامه يكي از كاملترين نوع بيمه نامه عمر است كه متناسب با درآمد و مبلغ در نظر گرفته شده توسط بيمه گذاران طراحي شده و در اختيار آنان گذاشته مي شود . اين بيمه نامه شامل تعهدات بيمه اي است كه تركيبي جامع از پوشش هاي سه رشته اصلي بيمه هاي اشخاص ( بيمه عمر – درمان – حادثه ) مي باشد. در اين بيمه نامه ، بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بيمه شده را در مقابل خطر فوت بيمه مي كند و مازاد مبالغ دريافتي را سرمايه گذاري مي نمايد. نرخ سود سرمايه گذاري به ميزان نرخ بهره فني اعلام شده توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است و چنانچه سود بيشتري از محل سرمايه گذاري هاي شركت بدست آيد به عنوان سود مشاركت در منافع به حساب اندوخته بيمه نامه منظور مي گردد.
تعهدات و پوشش هاي بيمه عمر و سرمایه گذاری :
1-تعهد  پرداخت سرمايه پايان دوره:
- در صورت حيات بيمه شده اندوخته تشكيل شده در پايان مدت بيمه نامه به  بيمه گذار و يا هر شخص ديگري كه به عنوان ذينفع تعيين شده باشد،  پرداخت مي گردد.
-اين اندوخته  با سود تضمين شده 16%  براي  سال اول و دوم ،  سود 13% براي سال سوم و چهارم و از شروع سال پنجم  تا پايان مدت بيمه نامه  با سود 10% محاسبه    مي گردد.
2-پوشش سرمايه فوت به هر علت :
-در صورت فوت بيمه شده به علت بيماري و يا حادثه به ميزان حداقل 10.000.000 ريال و حداكثر تا سقف 2.000.000.000 ريال با توجه به انتخاب بيمه گذار در هنگام خريد بيمه نامه ، به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.
-در اين حالت مانده اندوخته بيمه نامه با سرمايه فوت  بيمه نامه در سال فوت ، تجميع شده و پرداخت مي گردد.
-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 0 سال و حداكثر 70 سال تمام ميباشد.
3-پوشش سرمايه فوت به علت حادثه :
-در صورت فوت بيمه شده به علت حوادث مشمول بيمه،  مبلغي تحت عنوان سرمايه فوت به علت حادثه حداكثر تا سقف 4.000.000.000 ريال( با احتساب سرمايه فوت به هر علت) و با توجه به ميزان سرمايه خريداري شده  به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.
-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.
-اين پوشش با ضريبي معين از سرمايه فوت به هر علت ( ضريب حادثه 0 تا 4 برابرسرمايه بيمه عمر ) به درخواست بيمه گذار محاسبه مي گردد.
4-پوشش سرمايه امراض خاص:
-پرداخت هزينه هاي درماني براي بيما ريهاي سخت و پر هزينه  از قبيل انواع سرطانها، تومورها، سكته هاي قلبي و مغزي و انجام اعمال جراحي عروق كرونر  و پيوند اعضاي اصلي (قلب ، كبد ، كليه ، ريه ، مغز استخوان ) مربوط به بيمه شده حداكثر تا سقف 300.000.000ريال و با در نظر گرفتن مبلغ انتخابي  مي باشد.
-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر 60 سال تمام مي باشد.
5-پوشش نقص عضو و از كار افتادگي به علت حادثه :
-در صورت بروز حوادث مشمول بيمه براي بيمه شده  پرداخت غرامت نقص عضو ناشي از حادثه حداكثر تا سقف 2.000.000.000  و با توجه به مبلغ انتخابي صورت مي گيرد .
-در اين پوشش به نسبت درصد از كارافتادگي عضو آسيب ديده از محل سرمايه ، غرامت محاسبه گرديده و به بيمه شده پرداخت مي گردد.
-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

6-پوشش هزينه پزشكي به علت حادثه :
-در صورت بروز  حادثه  براي بيمه شده ، پرداخت هزينه پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه  به ميزان حداكثر 10% سرمايه فوت بيمه نامه با توجه به مبلغ انتخابي پرداخت مي گردد.
-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.
7-پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه :
-در صورت بروز حوادث مشمول بيمه  براي بيمه شده و از كار افتادگي دائم  و كامل وي(100%) ،  بيمه گذار از پرداخت حق بيمه معاف مي گردد .
-اين معافيت از تاريخ بروز حادثه تا پايان مدت بيمه نامه با ارائه كامل پوشش هاي بيمه نامه و استفاده از تمامي مزايا و تسهيلات ديگر براي مدت باقي مانده بيمه نامه صورت مي گيرد.
-سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.
•مزايا و تسهيلات متعدد بيمه نامه :
1-بهره مندي از پوشش هاي بيمه نامه از بدو  تولد بيمه شده :
- طبق شرايط اين بيمه نامه بيمه شدگان با سن كمتر از يكسال مي توانند از بيمه نامه عمر طرح طلوع به مدت حداكثر 30  سال بهره مند گردند.
- در اين شرايط با توجه به اينكه قصد والدين از خريد اين بيمه نامه تامين آتيه و سرمايه گذاري جهت فرزندان مي باشد ، بيمه رازي سعي دارد حتي الامكان تا شروع سن 13 سالگي بيمه شده ، با ارائه بيمه نامه ، بدون پوشش هاي اضافي و محسابه حد اقل سرمايه فوت ، بيشترين بازده سرمايه گذاري را براي ايشان فراهم آورد.
 2- تعيين حق بيمه با توجه به توان مالي بيمه گذار با هر روش پرداخت  و حداقل هر قسط 500.000 ريال براي هر يك از روش هاي پرداخت حق بيمه.
شركت ها ي بيمه معمولا"اقساط حق بيمه را به صورت ماهيانه ،دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه ،شش ماهه ،ساليانه و يكجا دريافت مي نمايند.
3-امكان كاهش و تعديل اثرات منفي تورم برسرمايه و  پوشش هاي بيمه نامه  با منظور نمودن درصد رشد ساليانه از ابتدا يا هر زمان از مدت بيمه نامه .
-درصد رشد حق بيمه پرداختي در هر سال به ميزان حداكثر تا 50%
-درصد رشد پوشش هاي بيمه نامه در هر سال به ميزان حداكثر تا 20%
4-بيمه گذاران مي توانند مبالغي غير از حق بيمه پرداختي را به عنوان سپرده در هر زمان از مدت بيمه نامه به منظور سرمايه گذاري  پرداخت نموده و از مزايا و سود بيشتري برخوردار گردند  .
5-پرداخت وام  به ميزان 90% ارزش بازخريدي كه پس از پايان سال دوم صورت گرفته و مبلغ آن  بدون نياز به ضامن  و با شرايط بازپرداخت  دو ساله و به دفعات به شرط تسويه كامل وامهاي اخذ شده قبلي به بيمه گذار پرداخت مي گردد .
6-امكان دريافت بخشي از اندوخته در طول مدت بيمه نامه از انتهاي سال دوم بيمه نامه به بعد و حداكثر  تا سقف 90% ارزش بازخريدي بيمه نامه.
7-محاسبه سود بيمه نامه به صورت روزشمار بوده و در نتيجه پرداخت مبلغ خسارت ، وام  و ساير پرداخت ها  دقيقا" به روز مي باشد.
8-عدم تعليق بيمه نامه در صورت تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه  به شرط داشتن اندوخته . (با توجه آئين نامه در صورتي كه اندوخته بيمه نامه جهت برداشت حق بيمه پوشش ها و هزينه هاي بيمه نامه كفايت كند بيمه نامه معتبر مي باشد.)
9-پرداخت سود تشويقي به بيمه گذاراني كه مبلغ اقساط خود را زودتر از موعد پرداخت مي نمايند.
10-امكان انتقال بيمه نامه از يك بيمه گذار به بيمه گذار ديگر با رعايت ضوابط مربوطه .
11-چنانچه بيمه نامه  در يك دوره زماني بازخريد شده و يا به هر دليل فسخ گردد ، به درخواست بيمه گذارامكان برگشت بيمه نامه  به حالت جاري وجود داشته و  مي توان از پوشش هاي بيمه نامه مجددا" اسفاده نمود.
12-معافيت از پرداخت مالياتهاي مستقيم طبق مفاد24،136و 137 قانون مالياتي كشور.
13-معافيت از قانون ارث و پرداخت سرمايه بيمه نامه  به افرادي كه توسط بيمه شده معرفي گرديده اند .
14-مصون بودن سرمايه بيمه نامه از ادعاي طلبكاران
15-امكان تغيير شرايط بيمه نامه در طول مدت بيمه نامه اعم از كاهش و يا افزايش حق بيمه ، سرمايه فوت و پوشش هاي اضافي و... ( اين بند شامل تغيير در شرايطي است كه طبق ضوابط قابل تغيير مي باشند براي مثال شخص بيمه شده پس از صدور بيمه نامه قابل تغيير نمي باشد. )
16-با شروع سن 13 سالگی هرگونه درخواست  جهت برقراری پوششهای اضافی با تکمیل فرم پرسشنامه پزشکی جدید و تایید شرکت بیمه  امکان پذیر می باشد.
17-اعمال ضریب افزایش سالانه در حق بیمه و سرمایه بیمه مجاز بوده و هیچ محدودیتی ندارد.

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه رازی می‌باشد.
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید